کوشا هوش – تیزهوشان، هوش، استعداد تحصیلی، المپیاد و کامپیوتر |۲۸۴۲۶۲۴۰ ۰۲۱|

بازی‌های پیش دبستان هوش و خلاقیت

به کمک ابزار های مناسب از جمله بازی های هوش و تست های هوش استاندارد میتوانیم اختلالات را از پایه های پایین کشف کنیم و نسبت به درمان و ارتقا مهارت ها گام برداریم.

۱۵۰۰۰۰ تومان

بازی‌های پایه اول هوش و خلاقیت

به کمک ابزار های مناسب از جمله بازی های هوش و تست های هوش استاندارد میتوانیم اختلالات را از پایه های پایین کشف کنیم و نسبت به درمان و ارتقا مهارت ها گام برداریم.

۱۵۰۰۰۰ تومان

بازی‌های پایه دوم هوش و خلاقیت

به کمک ابزار های مناسب از جمله بازی های هوش و تست های هوش استاندارد میتوانیم اختلالات را از پایه های پایین کشف کنیم و نسبت به درمان و ارتقا مهارت ها گام برداریم.

۱۵۰۰۰۰ تومان

بازی‌های پایه سوم هوش و خلاقیت

به کمک ابزار های مناسب از جمله بازی های هوش و تست های هوش استاندارد میتوانیم اختلالات را از پایه های پایین کشف کنیم و نسبت به درمان و ارتقا مهارت ها گام برداریم.

۱۵۰۰۰۰ تومان

بازی‌های پایه چهارم هوش و خلاقیت

به کمک ابزار های مناسب از جمله بازی های هوش و تست های هوش استاندارد میتوانیم اختلالات را از پایه های پایین کشف کنیم و نسبت به درمان و ارتقا مهارت ها گام برداریم.

۱۵۰۰۰۰ تومان