آزمون مقطع هشتم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
715,000 تومان

آزمون مقطع هفتم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
715,000 تومان

آزمون مقطع سوم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
590,000 تومان

آزمون مقطع چهارم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
680,000 تومان

آزمون مقطع پنجم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
680,000 تومان

آزمون مقطع ششم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
950,000 تومان

آزمون مقطع نهم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
950,000 تومان