آزمون مقطع هشتم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
775,000 تومان

آزمون مقطع هفتم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
775,000 تومان

آزمون مقطع سوم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
625,000 تومان

آزمون مقطع چهارم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
725,000 تومان

آزمون مقطع پنجم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
725,000 تومان

آزمون مقطع ششم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
1,025,000 تومان

آزمون مقطع نهم کوشاهوش

۲۵ مرحله آزمون + جلسه تحلیل آزمون + فیلم آموزشی

0
1,025,000 تومان

دايره المعارف هوش كوشاهوش

كوشاهوشي ها ???????????????????????? دیگه نگران این نباشید که ممکنه سوالی در ازمون بیاد که قبلا ندیده باشید ???????????????????????? فقط كافيه…

0
50,000 تومان