دانش آموز عزیز سلام
همیشه یکی از سوالهای دانش آموزان و والدین این است که چرا علی رغم اینکه برنامه ریزی
میکنند تا به صورت منظم تری به مطالعه بپردازند باز موفق به اجرای آن نمیشوند.
بهترین پاسخ به این سوال را می توان درتفاوت افراد ازنظر شخصیت تحصیلی وشغلی آنان جست
وجوکرد.براساس نظریه مشاوره تحصیلی، همه افراد با تیپ های شخصیتی متفاوت عملکرد
تحصیلی متفاوتی از خود نشان میدهند. لذا لازم است به جای یک برنامه ثابت ویکسان برا همه
افراد ابتدا نوع شخصیت تحصیلی دانش آموزان شناسایی و سپس برنامه تحصیلی ، شیوه مطالعه
وروش تشویقی را براساس وهماهنگ با تیپ شخصیتی آنان سازگارکرد.
لذا خواهشنمدم به پرسشنامه زیر با دقت تمام پاسخ دهید.
لطفا گزینه ایی را که شباهت بیشتری به شما دارد و در مورد خود صحیح ترمی بینید،
انتخاب کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.