آزمونک هوش محاسباتی شامل 20 سوال هوش محاسباتی

زمان آزمون : 20 دقیقه