آزمونک هوش غیرکلامی شامل 20 سوال هوش غیرکلامی

زمان آزمون : 20 دقیقه