پکیج هفت جلدی پرورش ذهن کودک

پرورش هوش شناختی

پرورش هوش چندگانه

افزایش خلاقیت ریاضی و علوم

لوح نویسی

آوانویسی

افزایش تفکر و خلاقیت

مهارت اجتماعی

هر جلد دارای DVD انیمیشن آموزشی و بازی 

0
300,000 تومان